บทบาทของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด    จะมีบทบาทหลักในการประสานและบูรณาการ ไม่มีอำนาจในการบริหารสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้
1.
 เป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมายระดับ
กลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด

2.การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
3. การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน
4.ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
5.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด

   
 ภารกิจของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  1.  งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
2.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
3.  ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
4.  ประสานงานระหว่างจัหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
5.  จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนและพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
6. จัดทำเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้และข่าวสารของกลุ่มจังหวัด
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย