แนะนำสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
+ + + + + + + + + +

1. ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ได้มีมติให้ตั้งกลุ่มจังหวัดขึ้น 18 กลุ่ม กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ
ทั่วประเทศ โดย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีสมาชิก 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์
ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยศูนย์ปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดขึ้น
เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่
เป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัด
ไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด

2. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

        2.1  แนวคิดของ Kaplan และ Norton
                Robert  S.Kaplan และ David P.Norton ได้เสนอแนวคิดในวารสาร Harvard Business
Review   เรื่อง The Office of Strategy Management   เพื่ออธิบายถึงสาเหตุความล้นเหลวในการนำ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในองค์การส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60-90    มักประสบปัญหาความล้มเหลวในการ
บริหารยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์การดังกล่าวมีรูปแบบการบริหารงานแบบแยกส่วน (fragmentation)
มีขั้นตอนการทำงานที่ต่างคนต่างทำ และต่างคนต่างรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาของตนเอง
ทำให้เกิดปัญหาของการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายในองค์การและขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่าง
เป็นระบบ
                Robert   S.   Kaplan   และ  David  P.  Norton     จึงได้ศึกษาวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง   The
Strategy-Focused  Organization  ขึ้น   เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของการยึดยุทธศาสตร์เป็นหลัก   โดยใช้
ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน   รวมถึงอธิบายวิธีการหรือแนวทาง
ในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน
รวมถึงอธิบายวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ในระดับองค์การที่เเรียกว่า "สำนักบริหารยุทธศาสตร์The  Office of   Strategy  Management   หรือ
OSM"   เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์  เป็นการเฉพาะ มีลักษะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก
คล่องตัว ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิผล   ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำยุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เป็นระบบซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในเวลาต่อมา

                จากแนวคิดของ Kaplan และ Norton ดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย จึงให้มีสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)   เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ
ในระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานอำนวยการระดับชาติ  ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)