วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทน
แนะนำสำนักบริหารยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
ภารกิจ
โครงสร้างองค์กร
องค์กรบริหาร
ผลการดำเนินงาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2553
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554
ผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การดำเนินงานตัวชี้วัดของ สป.มท
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลท่องเที่ยว

รู้จักสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

               มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552   ได้มีมติให้ตั้ง
กลุ่มจังหวัดขึ้น 18 กลุ่ม กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีสมาชิก 4 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด โดยศูนย์
ปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด


เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้
จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดขึ้น เป็นหน่วยงานภายใน สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด
<อ่านต่อ> .........
ความเคลื่อนไหว
  การประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2554-2556
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยสำนักบริหาร
ยุทธศาสตร ์กลุ่มจังหวัดได้เชิญคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและยกร่างแผน
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2554-
2556 เมื่อ 15-16 สิงหาคม 2552 ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์
แบบฟอร์ม
 
ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนฯ   4 ธ.ค. 2552      เอกสารที่ส่งมาด้วย       
 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยสำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ร่วมพิจารณาแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554
ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2
โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น/
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด   เป็นประธานประชุม

 

 

 

 
 
 
 
  ประชุม ก.บ.ก.   21 ธ.ค. 2552    | ประกาศตั้ง คกก.ก.บ.ก.    |  รายงานการประชุม
   
   
   
พัฒนาโดย : สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-4418 Fax 0-4324-4419
Email Address : osmkk2009@hotmail.com

Website counter        เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2552